Błędnie skalkulowane stawki za przejazd

Odzyskaj nadpłacone opłaty drogowe
REJESTRACJA

Zgodnie z orzeczeniem ETS niemiecka opłata za przejazd ciężarówek jest niezgodna z prawem –
chroń teraz swoje roszczenia przed groźbą przedawnienia!

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w dniu 28 października 2020 r. co do wysokości niemieckich opłat za przejazdy ciężarówek naruszających prawo europejskie (więcej informacji). Zgodnie z orzeczeniem Republika Federalna Niemiec uwzględniła koszty policji drogowej przy obliczaniu opłaty za przejazd, chociaż jest to niedozwolone na mocy prawa europejskiego. Zamiast tego, przy obliczaniu opłaty za przejazd należało uwzględnić jedynie koszty infrastruktury.

Wszyscy płatnicy niemieckiej opłaty drogowej są zatem uprawnieni do uzyskania od Republiki Federalnej Niemiec zwrotu co najmniej tej części opłaty za przejazd uiszczonej do wrzesieńia 2021 r., która została obliczona, uwzględniąjc koszty utrzymywania policji drogowej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy roszczenie wynosi co najmniej 4% uiszczonej opłaty drogowej. Niewykluczone, że wystąpią również roszczenia przekraczające tę kwotę.

eClaim, we współpracyz kancelarią prawną Hausfeld Rechtsanwälte LLP, oferuje możliwość ochrony roszczeń o zwrot kosztów przed przedawnieniem szybko, łatwo i bez ryzyka kosztów i dochodzenie takych roszczeń.

Dochodzenie roszczeń jest dla Państwa bezpłatne! Koszty ponosi firma eClaim. Tylko w przypadku sukcesu eClaim otrzyma umiarkowane wynagrodzenie z tytułu udziału w zyskach.

Aktualizacja: Poprawka legislacyjna
W pierwszej reakcji niemiecki ustawodawca dokonał przeliczenia myta, tak że od 1 października 2021 r. obowiązują nowe, niższe stawki myta. Ponadto nowelizacja zawiera stałe kwoty zwrotu kosztów za okres od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. włącznie. Oczywiście w Państwa imieniu Państwa prawnicy będą również dochodzić wynikających z tego roszczeń.

Nasza odpowiedź na poprawkę legislacyjną
Państwa prawnicy zfirmy prawniczej Hausfeld Rechtsanwälte LLP razem z ekspertem ekonomicznym sprawdzili również, czy kwoty zwrotu kosztów ustalone przez ustawodawcę są wystarczająco wysokie. Prawnicy doszli do wniosku, że zazwyczaj tak nie jest i że firmy transportowe mogą w niektórych przypadkach żądać znacznie wyższego zwrotu kosztów.
Dlatego eClaim oferuje Państwu finansowanie egzekucji w pakiecie egzekucję wszystkich roszczeń o zwrot kosztów opłat drogowych. Państwa prawnicy określą wszystkie Państwa roszczenia o zwrot kosztów - zwłaszcza te, które wykraczają poza zmiany ustawowe - i dochodzą roszczeń w całości w Państwa imieniu. Oczywiście będziemy Państwa regularnie informować o podejmowanych krokach.Co dalej?

1. Dostarczenie niezbędnych dokumentów

Aby móc wyegzekwować Państwa roszczenia Państwa prawnicy potrzebują danych dotyczących płatności z tytułu opłat drogowych oraz rachunków za opłaty drogowe z odpowiednich lat; w przypadku starszych płatności wystarczające mogą być również inne rozliczenia. Od nas otrzymają Państwo ofertę finansowania oraz umowę zlecenia z kancelarią Hausfeld, która jest naszą partnerską kancelarią prawną, która będzie dochodzić roszczeń w Państwa imieniu.
2. Egzekucja Państwa roszczeń

Państwa prawnicy podejmują niezbędne działania, aby zapobiec przedawnieniu Państwa roszczeń i dochodzić ich na drodze pozasądowej w oparciu o zmiany legislacyjne. W przypadku dalszych roszczeń prawnicy będą dążyć do tzw. postępowania testowego z późniejszymi ugodami w celu wyegzekwowania wszystkich przysługujących roszczeń. W postępowaniach testowych sądy mogą rozstrzygać o sytuacji prawnej wybranych powodów, co może być korzystne również dla innych powodów.

Odpowiedzi nanajczęściej zadawane pytania zebraliśmy na stronie FAQ.