Dalsze Szczegóły

W wyroku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie C-321/19 Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł, że opłata za przejazd dla samochodów ciężarowych pobierana przez Republikę Federalną Niemiec narusza zakaz przekraczania kosztów zawarty w art. 7 ust. 9 zmienionej dyrektywy 1999/62 (zwanej dalej "dyrektywą"). Artykuł 7 ust. 9 dyrektywy stanowi, że opłaty za przejazd mogą być oparte wyłącznie na zasadzie "wyłącznej alokacji kosztów infrastruktury". Koszty te obejmują koszty eksploatacji sieci infrastruktury. Republika Federalna Niemiec uwzględniła również koszty policji drogowej jako koszty eksploatacji sieci infrastruktury drogowej. Przeciwko temu sprzeciwiali się powodowie w pierwotnym postępowaniu przed Sądem Administracyjnym w Kolonii (Sąd Administracyjny w Kolonii, wyrok z dnia 1 grudnia 2015 r., 14 K 7974/13).

W ramach odwołania Wyższy Sąd Administracyjny w Münsterze zwrócił się następnie do ETS z pytaniem, czy uwzględnienie kosztów policji drogowej przy ustalaniu wysokości opłat za przejazd jest zgodne z art. 7 ust. 9 zdanie drugie dyrektywy (Wyższy Sąd Administracyjny w Münster, orzeczenie z dnia 28 marca 2019 r., 9 A 118/16).

ETS odpowiedział, że "za działania policji odpowiedzialne jest państwo, które sprawuje władzę publiczną, a nie tylko działa jako zarządca infrastruktury drogowej". W związku z tym, zdaniem ETS, kosztów policji drogowej nie można uznać za koszty operacyjne w rozumieniu art. 7 ust. 9 dyrektywy (ETS, wyrok z dnia 28 października 2020 r., C-321/19, pkt 26 i następne). Ustalenie wysokości opłaty za przejazd jest sprzeczne z prawem europejskim, przynajmniej w zakresie, w jakim opiera się na kosztach policji drogowej.

Po wydaniu orzeczenia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Wyższy Sąd Administracyjny w Münsterze nadal będzie musiał zdecydować, czy inne elementy opłaty za przejazd dla samochodów ciężarowych są również niezgodne z prawem i w jakim zakresie można wystąpić z roszczeniem o zwrot kosztów.

W odpowiedzi na orzeczenie ETS niemiecki ustawodawca uchwalił nowelizację ustawy o opłatach za autostrady i dokonał przeliczenia myta. Zmiana, która weszła w życie 1 października 2021 r., dotyczy nowych, obniżonych stawek myta. Zmiana ustawodawcza została wprowadzona z mocą wsteczną od 28 października 2020 r., tak więc stawki myta zostały już obniżone na okres od orzeczenia ETS z 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. W przypadku uiszczania myta w tym okresie podstawa prawna - jak również wysokość myta - uległa zatem zmianie z mocą wsteczną. W związku z tym pojawiły się wnioski o zwrot kosztów w oparciu o różnicę między stawkami myta obowiązującymi na podstawie starego i nowego prawa.
Jednakże po przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej doszliśmy do wniosku, że zmiana ustawy nie jest w pełni zgodna z wymogami prawa europejskiego. Między innymi wsteczne obniżenie stawek opłat drogowych dotyczy tylko okresu po wydaniu orzeczenia. Nowelizacja nie dotyczy dalszych zwrotów za okres przed 28 października 2020 roku. Jednak również w odniesieniu do refundacji za okres objęty zmianą legislacyjną istnieją wątpliwości, czy refundacja na podstawie zmiany legislacyjnej jest wystarczająco wysoka. Wraz z ekspertem ekonomicznym doszliśmy do wniosku, że oferowany zwrot jest regularnie zbyt niski i że firmy transportowe mogą w niektórych przypadkach żądać znacznie wyższych zwrotów niż te określone w poprawce.