FAQ

1. Kto może wnioskować o zwrot kosztów?

collapse_icon

Każdy, kto od 1 stycznia 2018 r. uiścił opłaty za przejazd ciężarówek niemieckimi autostradami i drogami federalnymi. Wysokość wniesionego myta jest nieistotna. Ważne jest jednak, aby myto zostało uiszczone samodzielnie na podstawie bezpośredniego stosunku umownego z Toll Collect (lub dostawcą EETS).

Jeśli Państwa firma jest obecnie w stanie upadłości, syndyk masy upadłościowej może być uprawniony do tych roszczeń. Nie możemy zaoferować żadnej porady prawnej wtym zakresie.

2. Nie wiem, czy jestem związany umową z Toll Collect.

collapse_icon

Wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w Toll Collect pozostają w stosunku umownym z Toll Collect. Zarejestrowane przedsiębiorstwa posiadają w Toll Collect numer użytkownika, który można uzyskać w Toll Collect.

Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Toll Collect, mogą Państwo pozostawać w stosunku umownym z firmą Toll Collect.

Do nawiązania stosunku umownego dochodzi w szczególności w przypadku zaakceptowania przez użytkownika Ogólnych warunków handlowych Toll Collect dla zarejestrowanego przedsiębiorstwa. Ma to miejsce również w przypadku ręcznego rejestrowania przejazdu. Ponadto może się zdarzyć, że przedsiębiorstwo rozliczeniowe (SVG, UTA, DKV itp.) zawarło na Państwa rzecz umowę z Toll Collect. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z firmą rozliczeniową.

3. Dlaczego muszę działać teraz?

collapse_icon

Roszczenia o zwrot kosztów z 2018 roku są zagrożone przedawnieniem z końcem 2021 roku. W takim przypadku nie można ich już wyegzekwować. Dlatego też należy w odpowiednim czasie podjąć działania w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

4. Czy przedsiębiorstwa, które tylko wynajmowały samochody ciężarowe mogą wnosić roszczenia?

collapse_icon

Opłaty drogowe mogą pobierać wyłącznie przedsiębiorstwa, które pozostają w bezpośrednim stosunku umownym z Toll Collect (lub dostawcą EETS). Są to przedsiębiorstwa, które zarejestrowały się w Toll Collect (lub u Dostawcy EETS) lub zawarły z Toll Collect umowę w inny sposób.

W zależności od konkretnego przypadku może to być potencjalnie zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca, ale nie jednocześnie za tę samą opłatę drogową. Zasadniczo jednak roszczenia przysługują wydzierżawiającemu.

WAŻNE: Nie wystarczy, że dane przedsiębiorstwo tylko wewnętrznie poniosło koszty opłaty drogowej, ponieważ nie prowadzi to do posiadania własności roszczenia. Jeżeli, np. pojazd został wynajęty i myto było uiszczane bezpośrednio przez wynajmującego (Charterway, PEMA, itp.), a następnie wystawiono fakturę na Państwo, to jest to niewystarczające, ponieważ w tym przypadku nie mamy do czynieniaze stosunkiem umownym z Toll Collect.

5. Czy przedsiębiorstwa mogą odzyskać opłatę za przejazd, którą zwróciły swoim przewoźnikom?

collapse_icon

Nie, niestety nie jest to możliwe w ramach oferty eClaim.

6. Na jak wysokie zwroty kosztów mogę liczyć?

collapse_icon

Dokładna wysokość zwrotu kosztów zależy od pokonywanych tras, normy EURO, liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej danego samochodu ciężarowego. Prawdopodobnie w latach 2018-2021 płatnicy myta zapłacili średnio od czterech do siedmiu procent nadpłaty. Nadpłaty te, a być może nawet większe kwoty, można odzyskać. Nie można wykluczyć, że w roku 2021 Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego dokona korekty opłat drogowych, tak że nadpłacone opłaty będą podlegały redukcji.

7. Czy zostaną uwzględnione wnioski o zwrot kosztów opłat drogowych, które wcześniej zostały złożone w Federalnym Urzędzie Transportu Towarowego (BAG)?

collapse_icon

Jeśli już w przeszłości wnioskowali Państwo o zwrot opłat drogowych od BAG, być może uda nam się uwzględnić te roszczenia w dalszym toku postępowania. Nie możemy jednak tego zagwarantować, ponieważ skuteczne dochodzenie roszczeń za pośrednictwem systemu eClaim zależy od konkretnego brzmienia Państwa poprzedniego wniosku o zwrot kosztów oraz od przebiegu tego postępowania. Prosimy o dokończenie procesu rejestracji i przesłanie wymaganych dokumentów, aby móc się z Państwem skontaktować w przypadku ewentualnego uwzględnienia wcześniejszych roszczeń.

UWAGA: Jeśli w ciągu ostatniego miesiąca otrzymali Państwo odpowiednią negatywną decyzję od BAG (a nie tylko potwierdzenie otrzymania z BAG), nie mogą się Państwo zarejestrować ani zostać partnerem umownym eClaim. W takim przypadku prosimy o jak najszybszy kontakt z zaufanym prawnikiem, ponieważ w przeciwnym razie mogą Państwo narazić się na utratę roszczeń.

8. Kto może zarejestrować się w systemie eClaim?

collapse_icon

Zarejestrować się może każde przedsiębiorstwo, które pozostaje w stosunku umownym z Toll Collect lub dostawcą EETS (patrz FAQ nr 2). Każde przedsiębiorstwo uiszczające opłatę musi być zarejestrowane indywidualnie, rejestracja grupowa nie jest możliwa.

Jeśli już w przeszłości złożyli Państwo wniosek o zwrot opłat drogowych w BAG i w ciągu ostatniego miesiąca otrzymali Państwo od BAG odpowiednią decyzję odmowną, nie mogą się Państwo zarejestrować ani zostać partnerem umownym eClaims. W takim przypadku prosimy o jak najszybszy kontakt z zaufanym prawnikiem, ponieważ w przeciwnym razie mogą Państwo narazić się na utratę roszczeń.

9. Które z moich przedsiębiorstw muszę zarejestrować?

collapse_icon

Jeżeli w skład grupy przedsiębiorstw lub koncernu wchodzi kilka pojedynczych firm, to należy pamiętać o tym, aby każda firma, która ma własny stosunek umowny z Toll Collect lub dostawcą EETS (patrz FAQ nr 2), była rejestrowana indywidualnie (nie ma znaczenia, kto dokonał płatności).

10. Z jakimi kosztami muszę się liczyć?

collapse_icon

Dochodzenie roszczeń jest dla Państwa bezpłatne! To my ponosimy koszty.

Umiarkowaną prowizję otrzymujemy tylko w przypadku wygranej sprawy (patrz FAQ nr 11). Szczegółowe informacje na temat warunków prowizji można znaleźć w umowie finansowej.

11. Jakie są warunki przyznania prowizji na rzecz eClaim?

collapse_icon

15% jeśli w drodze negocjacji można osiągnąć rozwiązanie pozasądowe;

23%, jeśli należy przeprowadzić jedno lub więcej postępowań wzorcowych, ale działanie nie jest konieczne w każdym indywidualnym przypadku, oraz

33%, jeśli wbrew oczekiwaniom, w każdym indywidualnym przypadku konieczne jest podjęcie działań prawnych.

 

Inne warunki obowiązują TYLKO dla członków niektórych stowarzyszeń:

12,5% zamiast 15%, jeśli w drodze negocjacji uda się osiągnąć rozwiązanie pozasądowe;

20% zamiast 23%, jeżeli należy przeprowadzić jedno lub więcej postępowań modelowych, ale działanie nie jest konieczne w każdym indywidualnym przypadku, oraz

30% zamiast 33%, jeśli skarga musi być wniesiona w każdej indywidualnej sprawie.

12. Czy muszę się stawić w sądzie?

collapse_icon

Nie. Na tym etapie spodziewamy się ugody pozasądowej. Nawet jeśli konieczne będzie dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, zazwyczaj nie będą Państwo musieli stawiać się na rozprawie sądowej.

13. Czym jest dostawca EETS w rozumieniu procesu rejestracji?

collapse_icon

Europejska usługa opłaty elektronicznej (EETS) umożliwia użytkownikom dostęp do europejskiej sieci dróg podlegającej opłacie za pomocą jednej umowy i jednego urządzenia pokładowego. Usługa ta uzupełnia krajowe usługi elektronicznego pobierania opłat w państwach członkowskich (w Niemczech: Toll Collect).

Nie każde przedsiębiorstwo pozostaje w stosunku umownym z dostawcą EETS. Jeżeli użytkownik nie korzysta z usług dostawcy EETS, nie musi składać wniosku w tejsprawie.

14. Czy przedsiębiorstwa z siedzibą, w innym kraju niż Niemcy, również mogą się zarejestrować?

collapse_icon

Tak. To, w jakim kraju przedsiębiorstwo ma siedzibę, nie ma znaczenia dla wniosków o zwrot kosztów.  Ważne jest tylko to, że firma w pewnym momencie od 1 stycznia 2018 r. uiściła opłaty drogowe w Niemczech.

15. Czy muszę być członkiem stowarzyszenia, aby się zarejestrować?

collapse_icon

Nie, Państwa przedsiębiorstwo nie musi być członkiem stowarzyszenia.

16. Jesteśmy jedną firmą, ale posiadamy kilka numerów użytkownika od Toll Collect / Dostawcy EETS. Którego numeru użytkownika należy użyć do rejestracji?

collapse_icon

W tym wyjątkowym przypadku należy zarejestrować się tylko pod jednym z tych numerów użytkownika. Prosimy o użycie jednego z numerów użytkownika, który jest używany przez Państwo w chwili obecnej. W trakcie procesu rejestracji poprosimy o podanie pozostałych numerów użytkownika.

17. Zarejestrowałem się, ale nie otrzymałem kolejnego e-maila ani linku do platformy rejestracyjnej.

collapse_icon

Prosimy najpierw sprawdzić folder spam. Tylko w przypadku, jeżeli Państwo nie otrzymali powiadomienia na adres e-mail podany podczas rejestracji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta (service@eclaim.de).

18. Zarejestrowałem się i otrzymałem e-mail z linkiem do platformy rejestracyjnej. Jaki jest następny krok?

collapse_icon

Proszę kliknąć otrzymane łącze, które prowadzi do platformy rejestracyjnej eClaim. Jeśli łącze nie działa, proszę najpierw spróbować użyć innej przeglądarki internetowej. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej (service@eclaim.de).

Przed wejściem na platformę, proszę wpisać adres e-mail, który został użyty podczas rejestracji i hasło, wybrane przez Państwa - prosimy je zapamiętać.

19. Czy poprzed rejestrację automatycznie zawieram umowę z eClaim?

collapse_icon

Nie, rejestracja nie jest wiążąca. Po dokonaniu rejestracji prześlemy dokumenty umowne. Dopiero wtedy poprosimy o przesłanie nam podpisanych umów.

20. Jakie dane i dokumenty muszę dostarczyć?

collapse_icon

Z jednej strony, potrzebujemy dokumentów umownych (umowa o honorarium, umowa finansowa i pełnomocnictwo), które zostaną Państwu udostępnione po dokonanej rejestracji.

Abyśmy mogli dochodzić Państwa roszczeń, potrzebujemy również informacji na temat płatności z tytułu opłat drogowych. W miarę możliwości prosimy o podanie dokładnej kwoty płatności za każdy przejazd płatny w Niemczech w okresie od 1stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (jak również za lata 2019, 2020 i 2021do dnia dzisiejszego). Informacje te są nam potrzebne, ponieważ roszczenia o zwrot kosztów powstają dokładnie przy każdym przejeździe płatnym.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości podania dokładnych kwot, mogą Państwo podać wysokość opłat drogowych wynikających z dodania Państwa dwunastu miesięcznych zestawień/rozliczeń opłat drogowych (za rok 2021 z odpowiednich miesięcznych zestawień/rozliczeń opłat drogowych do dnia dzisiejszego) - lub z rocznych zestawień opłat drogowych z lat 2018, 2019, 2020.

Jako dowód wystarczające jest miesięczne lub roczne zestawienie opłat drogowych od Toll Collect, od dostawcy EETS lub - tylko w przypadku braku takiego zestawienia - od innego przedsiębiorstwa rozliczeniowego dla płatności     w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia dzisiejszego.

Prosimy o przekazanie nam kompletnych zestawień opłat drogowych,                        z odpowiednich lat dla zarejestrowanego przedsiębiorstwa. (Należy pamiętać, że każde przedsiębiorstwo uiszczające opłatę drogową musi być zarejestrowane indywidualnie, rejestracja grupowa nie jest możliwa).

W miarę możliwości nie należy przedkładać pozycji faktur dotyczących okresu przed 1stycznia 2018 r. lub stanowiących opłatę za usługę. Dokładne kwoty można ustalić na podstawie (elektronicznych) rachunków za poszczególne przejazdy, udostępnianych przez Toll Collect.

UWAGA: Nie wymagamy pokwitowań za poszczególne przejazdy jako dowodu uiszczenia opłaty drogowej, wystarczające są zestawienia opłat drogowych.

21. W jaki sposób mogę przesłać dane i dokumenty?

collapse_icon

1. Pobierz dokumenty umowne (umowa o honorarium, umowa finansowa i pełnomocnictwo), znajdujące się na platformie udostępnionej po dokonaniu rejestracji.

2. Jednorazowo wydrukuj umowę o honorarium i umowę finansową oraz dwukrotnie pełnomocnictwo.

3. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) pełnym podpisem (bez skrótów, bez parafki).

4. Załaduj wypełnione i podpisane dokumenty umowne (umowa o honorarium, umowa finansowa i pełnomocnictwo) przez maskę rejestracyjną.

5) Prosimy dodatkowo o przesłanie podpisanych i oryginalnych pełnomocnictw pocztą na adres: Hausfeld Rechtsanwälte LLP, Walter-Benjamin-Platz 6, D - 10629 Berlin.

UWAGA: Z wyjątkiem pełnomocnictw, prosimy nie przesyłać żadnych dokumentów ani informacji pocztą elektroniczną lub tradycyjną do eClaim lub Hausfeld, ponieważ w takim przypadku nie można zagwarantować ich przetworzenia.

22. Na co muszę zwrócić uwagę przy składaniu dokumentów potwierdzających?

collapse_icon

Prosimy upewnić się, że wszystkie składane dokumenty są wystawione na Państwa lub Państwa firmy nazwisko. Wszelkie zmiany nazwy i następstwo prawne muszą być udokumentowane odpowiednimi wypisami z rejestru handlowego. Na tym etapie nie ma potrzeby przesyłania samych wypisów z rejestru handlowego. W razie potrzeby skontaktujemy się z Państwem ponownie w tej sprawie.

23. Co mam zrobić, jeśli nie mam żadnych dokumentów potwierdzających (zestawienia opłat/faktury)?

collapse_icon

Dokumenty te są niezbędne do dochodzenia roszczeń. Zestawienia opłat drogowych można zażądać od Toll Collect / dostawcy EETS lub firmy rozliczeniowej. Bez dokumentów potwierdzających nie będziemy mogli dochodzić Państwa roszczeń.

Tylko w przypadku, gdy nie można otrzymać dokumentów w terminie, można tymczasowo zakończyć proces rejestracji bez wymaganych dokumentów. Następnie należy jak najszybciej złożyć dokumenty uzupełniające. W tym celu należy niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów zwrócić się do działu obsługi klienta (service@eclaim.de).

24. Jak postępować z fakturami, które dotyczą okresu kilku miesięcy?

collapse_icon

Mogą Państwo przesłać faktury z kilku miesięcy, nawet jeśli, np. faktura ze stycznia 2018 r. zawiera również przejazdy z grudnia 2017 r. Wówczas faktury ze stycznia i lutego 2018 r. będą zawierały wszystkie przejazdy płatne od stycznia 2018 r.

Proszę spojrzeć również na: FAQ nr 20.

25. Jak i gdzie mogę złożyć moje dokumenty?

collapse_icon

Po dokonaniu rejestracji, otrzymają Państwo link do naszej platformy (maski danych), aby zakończyć proces rejestracji. Tutaj można wprowadzić online wszystkie niezbędne dane i załadować dokumenty potwierdzające.

26. Kiedy muszę złożyć dokumenty i informacje?

collapse_icon

Jeśli chcą Państwo, abyśmy dochodzili roszczeń o zwrot opłat drogowych wniesionych w 2018 roku, to ze względu na przedawnienie wymagana jest rejestracja do 8 grudnia 2021 roku.

Do tego dnia należy przesłać wymagane dokumenty, w każdym razie co najmniej umowę o wynagrodzenie, umowę finansową i pełnomocnictwo, oraz wprowadzić wymagane informacje do formularza internetowego.

Po tym terminie nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie uwzględnić Państwa roszczenia.

27. Jak mogę uzupełnić lub edytować dane, które zostały wprowadzone po uzupełnieniu i wysłaniu kwestionariusza?

collapse_icon

Po wysłaniu kwestionariusza pojawia się okienko informujące, że tego konkretnego kwestionariusza nie można już zmienić. Pismo z roszczeniem na podstawie wpisanych danych zostanie sporządzone w ciągu kolejnych najbliższych dni.

Następnie wyślemy wiadomość e-mail z utworzonym pismem ws. zwrotu części nadpłaconego myta. Poprzez link w e-mailu będzie można ponownie otworzyć naszą platformę (maskę danych) i dokonać ewentualnych poprawek w kwestionariuszu. Po zapisaniu i wysłaniu kwestionariusza otrzymają Państwo kolejny e-mail z uaktualnionym pismem roszczeniowym, ale tylko w przypadku dokonania decydujących (istotnych) zmian danych w kwestionariuszu.

W przypadku zmian pól danych, które nie mają znaczenia dla pisma ws. zwrotu części nadpłaconego myta, pismo to będzie już ostateczne i nie otrzymają Państwo nowej, zaktualizowanej wersji.

28. Co mam zrobić, jeśli nie znam swojego numeru użytkownika Toll Collect?

collapse_icon

Zasadniczo prawie każde przedsiębiorstwo uiszczające myto w Niemczech posiada numer klienta Toll Collect. Jeśli nie znają Państwo swojego numeru, można go otrzymać od firmy Toll Collect GmbH.

29. Toll Collect przesłał już zestawienia myta za rok 2017 i 2018? Jak mogę przesłać te dokumenty?

collapse_icon

Po przesłaniu kwestionariusza ekran danych zostanie zamknięty i początkowo nie będzie można przesłać więcej dokumentów. Jednakże w lutym 2021 roku zostanie wysłany nowy link z eClaim, który umożliwi ponowne zalogowanie się do portalu eClaim i przesłanie niezbędnych dokumentów.

Do tego czasu prosimy o nie przesyłanie dokumentów do firmy Hausfeld pocztą elektroniczną lub tradycyjną, ponieważ nie mamy dostępu do portalu eClaim i nie możemy ich w imieniu Państwa przesłać.

30. Wysłaliśmy nasze dokumenty, ale nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej, czy otrzymali Państwo wszystko, a tym samym czy dokumenty są kompletne?

collapse_icon

Korespondencja, wysłana na adres naszego biura: Hausfeld Rechtsanwälte LLP, Walter-Benjamin-Platz 6, 10629 Berlin, dotrze do nas normalną drogą pocztową. Ze względu na duże zainteresowanie zwrotem kosztów opłat drogowych otrzymujemy jednak codziennie dużą liczbę pism, tak że przyporządkowanie ich do poszczególnych klientów zajmuje nam trochę czasu. Dlatego prosimy o cierpliwość i będziemy się z Państwem kontaktować tylko w przypadku braku dokumentów. Jeśli się nie odezwiemy, można założyć, że wszystko jest w porządku.

Prosimy o wsparcie nas w zakresie poczty przychodzącej, wysyłając pocztą tylko oryginał pełnomocnictwa i wyraźnie zaznaczając pocztę numerem eClaim. Wszystkie inne dokumenty, w szczególności rachunki/potwierdzenia opłat lub umowy, prosimy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem portalu eClaim (patrz również pytanie 29).

31. Nasi klienci zwracają się do nas i chcą wystąpić z roszczeniami o zwrot kosztów opłat drogowych wobec naszej firmy spedycyjnej, jak powinniśmy postąpić?

collapse_icon

Niestety, nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu szczegółowej porady w odniesieniu do roszczeń o zwrot kosztów, które z kolei klienci zgłaszają wobec Państwa firmy. To, czy klienci ci są uprawnieni do roszczeń o zwrot kosztów, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, zależy w dużej mierze od Państwa ustaleń umownych, których nie jesteśmy w stanie szczegółowo przeanalizować.

Dlatego też zalecamy kontakt z zaufanym prawnikiem w celu wyjaśnienia, w jakim zakresie należy podjąć działania przeciwko żądaniom zapłaty ze strony klientów oraz czy jest sens podpisywać umowy o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia przedstawione przez klientów.

Back to top