FAQ

1. Ile wynoszą moje roszczenia o zwrot kosztów ?

collapse_icon

Dokładna wysokość roszczeń o zwrot kosztów zależy od przejechanych tras, normy EURO, liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej danego samochodu ciężarowego. Najprawdopodobniej do 30 września 2021 r. płatnicy opłata drogowych płacili średnio od czterech do siedmiu procent za dużo.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem OVG Münster od roszczenia o zwrot kosztów można z dużym prawdopodobieństwem żądać odsetek od momentu uiszczenia opłaty drogowej.

2. W odniesieniu do których opłat drogowych można składać roszczenia o zwrot kosztów?

collapse_icon

Oferta eClaim dotyczy opłat drogowych dla samochodów ciężarowych uiszczanych na niemieckich autostradach i drogach federalnych na podstawie umowy z Toll Collect lub dostawcą EETS. Jedynie firmy Axxès, Toll4Europe, Telepass, AS24 z TotalEnergies i Tolltickets zostały zatwierdzone jako dostawcy EETS. Nawet jeśli myto jest rozliczane za pośrednictwem firmy rozliczeniowej (np. SVG, UTA, DKV), to zawsze istnieje stosunek kontraktowy z Toll Collect lub dostawcą EETS.

Jeżeli firma Hausfeld Rechtsanwälte LLP w ramach oferty eClaim działała już na Państwa rzecz pod koniec 2020 roku,z dużym prawdopodobieństwem będą Państwo uprawnieni do roszczeń o zwrot kosztów w każdym razie za płatności od 2017 roku. Jeśli Hausfeld Rechtsanwälte LLP nie działała na Państwa rzecz do 2021 roku, to bardzo prawdopodobne, że przysługuje Państwu prawo do zwrot opłat od 2018 roku.

Mogą również pojawić się roszczenia o zwrot wcześniejszych płatności. Hausfeld Rechtsanwälte LLP będzie je również dochodzić w Państwa imieniu we współpracy z eClaim.

3. Czy jestem związany umową z Toll Collect lub dostawcą EETS?

collapse_icon

Toll Collect i podmioty świadczące usługi EETS (Axxès, Toll4Europe, Telepass, AS24 z TotalEnergies, Tolltickets) realizują płatności z tytułu opłat drogowych między przedsiębiorstwem zobowiązanym do uiszczania opłat drogowych a rządem federalnym. Dlatego każde przedsiębiorstwo, które samo uiszcza opłaty drogowe dla samochodów ciężarowych,jest związane umową z Toll Collect lub dostawcą EETS.

Wszystkie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane u jednego z tych podmiotów pobierających opłaty drogowe,pozostają w stosunku umownym z Toll Collect lub dostawcą EETS. Zarejestrowane firmy posiadają numer użytkownika operatora Toll Collect lub EETS. Można je uzyskać od operatora systemu opłat drogowych.

Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany, może zawrzeć umowę z Toll Collect lub dostawcą EETS. Do nawiązania stosunku umownego dochodzi w szczególności wtedy, gdy użytkownik zaakceptował ogólne warunki handlowe jednego z tych dostawców usług płatniczych. Może się to również zdarzyć w przypadku ręcznej rezerwacji jazdy.

Ponadto może się zdarzyć, że firma rozliczeniowa (SVG, UTA, DKV itp.) zawrze w Państwa imieniu jako pośrednik umowę z Toll Collect lub dostawcą EETS. W razie wątpliwości należy skontaktować się z firmą rozliczeniową.

4. Jaka jest różnica między dostawcą opłat drogowych a firmą rozliczeniową?

collapse_icon

Każde przedsiębiorstwo, które samo uiszcza opłaty drogowe, jest związane umową z podmiotem świadczącym usługi w zakresie opłat drogowych (Toll Collect, Axxès, Toll4Europe, Telepass, AS24firmy TotalEnergies, Tolltickets).

Stosunek umowny z firmą rozliczeniową (np. SVG, UTA lub DKV) nie występuje w każdym przypadku, a jeśli już, to jako uzupełnienie stosunku umownego z operatorem systemu poboru opłat drogowych. Dzieje się tak dlatego, że firmy rozliczeniowe zajmują się obsługą płatności pomiędzy podmiotem zobowiązanym do uiszczenia opłaty a Toll Collect lub dostawcą EETS.

5. Na czym polega zmiana ustawa?

collapse_icon

W związku ze zmianą przepisów prawnych nowe, niższe stawki opłat drogowych obowiązują z mocą wsteczną w okresie od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. włącznie. Hausfeld Rechtsanwälte LLP uzyska dla Państwa pierwszą natychmiastową wypłatę częściową z tytułu roszczeń o zwrot kosztów w związku z ustawowym obniżeniem stawki za dany okres.

6. Jakie korzyści oferuje eClaim, jeśli BAG i tak częściowo zwraca opłaty drowoge?

collapse_icon

Analiza przeprowadzona przez Hausfeld Rechtsanwälte LLP wraz z ekspertem ds. transportu wykazała, że w niektórych przypadkach podmiotom uiszczającym opłaty drogowe może przysługiwać znacznie wyższy zwrot kosztów niż BAG jest gotowy wypłacić.

Ponadto zwrot kosztów zgodnie ze zmienioną ustawą dotyczy tylko roszczeń od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Nowa ustawa nie reguluje okresu wcześniejszego. eClaim oferuje więc Państwu dochodzenie wszystkich roszczeń o zwrot kosztów opłaty drogowe jako pakiet. W ten sposób wszystkie Państwa roszczenia o zwrot kosztów - w szczególności również te, które wykraczają poza nowelizację prawa - zostaną dla Państwa ustalone i kompleksowo wyegzekwowane. Proszę pamiętać, że Hausfeld Rechtsanwälte LLP może dochodzić Państwa roszczeń o zwrot kosztów wyłącznie w ramach oferty eClaim jako kompleksowego pakietu, tzn. obejmującego roszczenia wynikające ze zmiany ustawy oraz roszczenia wykraczające poza ten zakres.

7. Co muszę zrobić, jeśli już wcześniej samodzielnie dochodziłem swoich roszczeń z tytułu zmiany ustawy ("obniżenie taryfy")?

collapse_icon

8. Jak przebiega dalsza procedura? Kiedy mogę spodziewać się wypłaty?

collapse_icon

W celu jak najpełniejszej ochrony Państwa praw firma Hausfeld Rechtsanwälte LLP prowadzi postępowanie o zwrot bezprawnie pobranych opłat za przejazd ciężarówek w sposób rozłożony w czasie.

W celu uzyskania zwrotu kwot wynikających z obniżenia taryf na okres od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Hausfeld Rechtsanwälte LLP opracował procedurę, zgodnie z którą do określenia wysokości i dochodzenia roszczeń wynikających ze zmiany przepisów w BAG wymagane są jedynie dane i dokumenty opisane poniżej.

Pierwszej częściowej płatności -dotyczącej Państwa roszczeń refundacyjnych wynikających z obniżenia taryfy -spodziewamy się pod koniec drugiego kwartału 2022 roku.

W celu wyegzekwowania Państwa roszczeń o zwrot kosztów, które opierają się w szczególności na opłatach drogowych uiszczonych przed 28 października 2020 r., adwokaci Hausfeld Rechtsanwälte LLP prowadzą wzorcowe postępowanie przeciwko BAG. Postępowania te wyjaśnią, jak wysokie są - oprócz roszczeń z tytułu obniżenia taryf - roszczenia o zwrot kosztów z tytułu bezprawnych opłat za przejazd ciężarówek.

9. Jakie dokumenty muszę przesłać?

collapse_icon

W przypadku płatności w okresie od 28.10.2020 do 30.09.2021, Państwa przesyła dokumenty uzupełniające w zakładce"Płatności 1/2" na platformie eClaim. Prosimy o przesłanie w tym miejscu tylko miesięcznych lub dwutygodniowych zestawień opłat drogowych od Toll Collect lub jednego z operatorów EETS (Axxès, Toll4Europe, Telepass, AS24 z TotalEnergies, Tolltickets). Jeśli nie wie Państwo, jak poprosić o wymagane dokumenty, znajdziesz szczegółowy opis na platformie eClaim.

Należy pamiętać, że odpowiedni plik PDF musi zawierać wyłącznie miesięczne zestawienie opłat drogowych. Nie należy dołączać do dokumentu żadnych innych dokumentów uzupełniających ani załączników. Nie należy przesyłać szczegółowych dowodów przejazdów indywidualnych.  

Pod następującymi linkami można pobrać przykładowe zestawienia od Toll Collect i podmiotów świadczących usługi EETS. W rubryce "Opłaty drogowe 1/2" prosimy zamieszczać wyłącznie dokumenty tego typu.

-         Niestety, przykładowe zestawienie opłat drogowych Tolltickets nie jest w tej chwili dostępne.

W przypadku płatności przed 28.10.2020 należy przesłać pokwitowanie w rubryce "Płatności 2/2". W tym okresie akceptowane są również inne rachunki. Jeśli posiadasz miesięczne lub dwutygodniowe zestawienia opłat drogowych od Toll Collect lub operatora EETS, prosimy o ich przesłanie.

Proszę pamiętać, że brak lub nieprawidłowe rachunki znacznie zmniejszają szanse na sukces.

10. Zmieniły się dane mojej firmy, co muszę zrobić?

collapse_icon

Jeśli nie przesłali Państwo jeszcze swoich danych poprzez kliknięcie przycisku "Prześlij" po (ponownym)otwarciu platformy eClaim, prosimy o samodzielne poprawienie danych firmy na platformie.

Jeżeli chcą Państwo zmienić swoje dane po ich przesłaniu, prosimy o kontakt z działem obsługi clienta eClaim pod adresem service@eclaim.de podając swój numer rejestracyjny eClaim.

11. Co powinienem zrobić, jeśli moja firma złożyła wniosek o niewypłacalność lub została rozwiązana?

collapse_icon

Jeśli przedsiębiorstwo jest niewypłacalne, do dochodzenia roszczeń o zwrot kosztów uprawniony jest zazwyczaj wyłącznie syndyk masy upadłościowej. W przypadku niewypłacalności należy niezwłocznie poinformować syndyka masy upadłościowej o procedurze zwrotu opłat drogowych i udziale w ofercie eClaim. Należy poprosić syndyka masy upadłościowej o skontaktowanie się w tej sprawie z eClaim i Hausfeld Rechtsanwälte LLP.

Jeśli w międzyczasie przedsiębiorstwo zostało rozwiązane, w każdym przypadku należy wyjaśnić, kto jest aktualnym wierzycielem roszczeń o zwrot kosztów opłat drogowych. Na platformie eClaim, w zakładce "Szczegóły rejestracji", znajdą Państwo pytanie:"Czy od października 2020 roku Twoja firma rozwiązała się lub ogłosiła niewypłacalność?". Wybierz odpowiedź, która odnosi się do Państwa. Można również skontaktować się z działem obsługi klienta eClaim pod adresem service@eclaim.de.

12. Wysłałem pełnomocnictwo, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Czy pełnomocnictwo już dotarło?

collapse_icon

Pełnomocnictwo dociera do kancelarii Hausfeld Rechtsanwälte LLP pocztą zwykłą. W związku z dużym zainteresowaniem zwrotem kosztów opłat drogowych, kancelaria otrzymuje codziennie dużą liczbę pism. Skontaktujemy się z Państwem tylko wtedy, gdy  pełnomocnictwo nie zostało otrzymane lub jest nieprawidłowe. Jeśli nie otrzymają Państwo żadnych informacji od eClaim lub Hausfeld Rechtsanwälte LLP, można założyć, że wszystko jest w porządku.

Prosimy o pomoc w przetwarzaniu danych poprzez wysłanie oryginału pełnomocnictwa pocztą na podany adres i upewnienie się, że przesyłka jest wyraźnie oznaczona numerem rejestracyjnym eClaim.

13. Dlaczego nie mam już dostępu do platformy eClaim?

collapse_icon

Jeśli Państwo zarejestrowaliście swoją firmę na stronie mautzurueck.de, ale nie przesłałyście danych na Platformie eClaim w terminie do 08.12.2021, nie będzie Państwo już mogło uczestniczyć w ofercie eClaim.  Państwa link do platformy nie będzie już wtedy ważny.

Jeśli omyłkowo zarejestrowałiście tę samą firmę więcej niż jeden raz, nadal będziecie mieć dostęp do platformy dla rejestracji, którą ukończyłyście używając przycisku "Wyślij".

Back to top