Základné informácie

Vo svojom rozsudku zo dňa 28. októbra 2020, spis. značka C-321/19, Európsky súdny dvor rozhodol, že mýtne pre nákladné vozidlá vyberané Spolkovou republikou Nemecko porušuje zákaz prekročenia nákladov podľa čl. 7 ods. 9 smernice 1999/62/ES v spomínanom znení smernice 2006/38/ES (ďalej iba „Smernica“). Čl. 7 ods. 9 Smernice určuje, že poplatky za mýto smú byť založené výhradne na princípe „výhradného zaťaženia nákladov na infraštruktúru“. Takéto náklady zahŕňajú náklady na prevádzku siete komunikácií. Spolková republika Nemecko zohľadňovala okrem toho náklady na dopravnú políciu ako náklady na prevádzku siete komunikácií. Okrem týchto nákladov Spolková republika Nemecko zohrnula náklady dopravne polície do nákladov na prevádzku siete dopravných cest. Proti tomu sa žalobcovia vo východiskovom konaní obrátili na Správny súd Kolín (SS Köln, rozsudok zo dňa 1. decembra 2015, 14 K 7974/13).

Pri odvolacej inštancii potom Vyšší správny súd Münster predložil Európskemu súdnemu dvoru otázku, či je toto zohľadňovanie nákladov dopravnej polície pri stanovení výšky poplatkov za mýto s čl. 7 ods. 9 veta 2 Smernice zlučiteľné (Vyšší správny súd Münster, uznesenie zo dňa 28. marca 2019, 9 A 118/16).

Európsky súdny dvor na to odpovedal, že „policajné činnosti [spadajú] do zodpovednosti štátu, ktorý pritom vykonáva výsostné právomoci a nekoná iba ako prevádzkovateľ dopravnej infraštruktúry.“ Preto, toľko Európsky súdny dvor, nemôžu byť náklady dopravnej polície považované za náklady na prevádzku v zmysle čl. 7 ods. 9 Smernice (Európsky súdny dvor, rozsudok zo dňa 28. októbra 2020, C-321/19, bod 26 n.). Tým je stanovenie poplatku za mýto, každopádne v rozsahu, v ktorom je založené na nákladoch dopravnej polície, v rozpore s európskym právom.

Vyšší správny súd Münster ešte v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora musí rozhodnúť, či aj ďalšie súčasti mýtneho pre nákladné vozidlá nie sú protiprávne a v akej výške tým vzniká nárok na požiadavku vrátenia.
Nemecký zákonodarca v reakcii na rozsudok ESD prijal novelu zákona o spolkovom diaľničnom mýte a prepočítal mýto. Zmena, ktorá vstúpila do platnosti 1. októbra 2021, sa týka nových, znížených sadzieb mýta. Legislatívna úprava bola vykonaná so spätnou platnosťou k 28. októbru 2020, takže sadzby mýta boli znížené už na obdobie od rozhodnutia ESD dňa 28. októbra 2020, do 30. septembra 2021. Pre platby mýta v tomto období platí právny základ – aj ako výška mýta, ktoré sa má zaplatiť – sa teda spätne zmenilo. V dôsledku toho vznikajú nároky na úhradu na základe rozdielu medzi sadzbami mýta, ktoré sa majú platiť podľa starého a nového zákona.
Po podrobnej právnej kontrole sme však dospeli k záveru, že novela zákona nie je plne v súlade s požiadavkami európskeho práva. Okrem iného sa spätné zníženie sadzieb mýta vzťahuje len na obdobie po vynesení rozsudku. Ďalšie refundácie za obdobie do 28. októbra 2020 novela nerieši. Aj pri refundáciách za obdobie, na ktoré sa vzťahuje legislatívna novela, však existujú pochybnosti o tom, či je refundácia na základe novely zákona dostatočne vysoká. Spolu s ekonomickým expertom sme dospeli k záveru, že ponúkaná úhrada je pravidelne príliš nízka a dopravné podniky môžu v niektorých prípadoch požadovať výrazne vyššie úhrady, ako uvádza novela.