Základní informace

Ve svém rozsudku ze dne 28. října 2020, spis. značka C-321/19, Evropský soudní dvůr rozhodl, že mýtné pro nákladní vozidla vybírané Spolkovou republikou Německo porušuje zákaz překročení nákladů podle čl. 7 odst. 9 směrnice 1999/62/ES ve změněném znění směrnice 2006/38/ES (dále jen „Směrnice“). Čl. 7 odst. 9 Směrnice určuje, že poplatky za mýto se smějí zakládat výhradně na principu „výhradního zatížení nákladů na infrastrukturu“. Takové náklady zahrnují náklady na provoz sítě komunikací. Kromě těchto nákladů, Spolková republika Německo zohledňovala také náklady na dopravní policii jako náklady na provoz sítě komunikací. Proti tomu se žalobci ve výchozím řízení obrátili na Správní soud Köln (SS Köln, rozsudek ze dne 1. prosince 2015, 14 K 7974/13).

U odvolací instance pak předložil Vyšší správní soud Münster Evropskému soudnímu dvoru dotaz, zda je toto zohledňování nákladů dopravní policie při stanovení výše poplatků za mýto s čl. 7 odst. 9 věta 2 Směrnice slučitelné (Vyšší správní soud Münster, usnesení ze dne 28. března 2019, 9 A 118/16).

Evropský soudní dvůr na to odpověděl, že „policejní činnosti [spadají] do odpovědnosti státu, který přitom vykonává výsostné pravomoci a nejedná pouze jako provozovatel dopravní infrastruktury.“ Proto, dle Evropského soudního dvora, nemohou být náklady dopravní policie považovány za náklady na provoz ve smyslu čl. 7 odst. 9 Směrnice (Evropský soudní dvůr, rozsudek ze dne 28. října 2020, C-321/19, bod 26 n.). Tím je stanovení poplatku za mýto, každopádně v rozsahu, ve kterém se zakládá na nákladech dopravní policie, v rozporu s evropským právem.

Vyšší správní soud Münster ještě v návaznosti na rozhodnutí Evropského soudního dvora musí rozhodnout, zda i další součásti mýtného pro nákladní vozidla nejsou protiprávní a v jaké výši tím vzniká nárok na požadavek vrácení.
Německý zákonodárný sbor v reakci na rozsudek ESD schválil novelu spolkového zákona o mýtném a přepočítal výši mýtného. Změna, která vstoupila v platnost 1. října 2021, se týká nových, snížených sazeb mýtného. Legislativní úprava byla provedena se zpětnou platností k 28. říjnu 2020, takže sazby mýtného již byly sníženy za období od rozsudku ESD ze dne 28. října 2020 do 30. září 2021. Pro platby mýtného v tomto období je právní základ – rovněž jako výše mýtného k úhradě – se tedy zpětně změnila. V důsledku toho existují nároky na náhradu na základě rozdílu mezi sazbami mýtného, které se mají platit podle starého a nového zákona.
Po podrobné právní kontrole jsme však došli k závěru, že novela zákona zcela neodpovídá požadavkům evropského práva. Zpětné snížení sazeb mýtného se mimo jiné vztahuje pouze na období po vynesení rozsudku. Další refundace za období do 28. října 2020 novela neřeší. I u refundací za období, na které se vztahuje legislativní úprava, však existují pochybnosti, zda je refundace na základě legislativní novely dostatečně vysoká. Společně s ekonomickým expertem jsme došli k závěru, že nabízená úhrada je pravidelně příliš nízká a že dopravní podniky mohou v některých případech požadovat výrazně vyšší úhrady, než jaké uvádí novela.