FAQ

1. Wie kan terugbetaling eisen?

collapse_icon

Iedereen die sinds 1 januari 2018 tol voor trucks op Duitse autosnelwegen en Duitse federale autowegen betaald heeft. De som van de betaalde tol is niet relevant. Belangrijk is het feit dat u zelf de tol op basis van een contractuele relatie met Toll Collect (c.q. een EETS-provider) betaald heeft.

Indien uw onderneming nu failliet is, dan heeft eventueel de curator recht op deze betalingen. In dit verband kunnen wij u geen juridisch advies aanbieden.

2. Ik weet niet of ik een contractuele relatie met Toll Collect heb.

collapse_icon

Een contractuele relatie met Toll Collect hebben principieel alle ondernemingen die bij Toll Collect geregistreerd zijn. Geregistreerde ondernemingen hebben bij Toll Collect een gebruikersnummer. U kunt dit nummer bij Toll Collect aanvragen.

Ook indien u niet bij Toll Collect geregistreerd bent, kunt u een contractuele relatie met Toll Collect hebben.

Er is in het bijzonder sprake van een contractuele relatie wanneer u voor de geregistreerde onderneming de algemene voorwaarden van Toll Collect geaccepteerd hebt. Dit kan ook bij een handmatige boeking van een rit gebeuren. Verder is het mogelijk dat een afrekeningsonderneming (SVG, UTA, DKV, etc.) als vertegenwoordiger in uw naam voor u een contract heeft afgesloten met Toll Collect. Bij twijfel contacteert u uw afrekeningsonderneming.

3. Waarom moet ik nu handelen?

collapse_icon

Voor terugbetalingsclaims uit 2018 dreigt einde 2021 de verjaring. Ze kunnen dan niet meer gevorderd worden. Daarom moeten tijdig maatregelen genomen worden om de verjaring tegen te gaan.  

4. Kunnen ondernemingen, die trucks enkel gehuurd of verhuurd hebben, rechten claimen?

collapse_icon

Tol terugvorderen kan enkel de onderneming die een rechtstreekse contractuele relatie met Toll Collect (of een EETS-provider) heeft. Dat zijn de ondernemingen die bij Toll Collect (of een EETS-provider) geregistreerd zijn of die op andere wijze een contract met Toll Collect ondertekend hebben.

Dit kan potentieel en afhankelijk van het geval zowel een huurder als een verhuurder zijn, echter niet beide gelijktijdig voor dezelfde tolbetaling. In de regel zullen de claims echter aan de verhuurder toekomen.

BELANGRIJK: Het volstaat niet wanneer een onderneming de tolkosten intern gedragen heeft. Hieruit volgt geen recht op claims. Wanneer u dus bijvoorbeeld voertuigen gehuurd heeft, de tol rechtstreeks door de verhuurder (Charterway, PEMA o.a.) afgerekend en u daarna in rekening gesteld werd, dan volstaat dit niet omdat u dan geen contractuele relatie met Toll Collect hebt.

5. Kunnen ondernemingen tolgeld terugvorderen die ze aan hun vervoerders terugbetaald hebben?

collapse_icon

Nee, dat is helaas via het aanbod van eClaim niet mogelijk.

6. Hoe hoog zijn mijn terugbetalingsclaims?

collapse_icon

De exacte omvang van de terugbetalingsclaims zal afhangen van de gereden trajecten, de EURO-norm, het aantal assen en het toegelaten totale gewicht van de truck in kwestie. Naar alle waarschijnlijkheid hebben tolbetalers tussen 2018 en 2021 gemiddeld tussen vier en zeven procent te veel aan tol betaald. Deze bedragen – mogelijkerwijs nog hoger – kunnen teruggevorderd worden. Het is niet uit te sluiten dat de BAG de toltarieven in de loop van 2021 zal aanpassen, zodat het teveel betaalde tolgeld dan gereduceerd zouden kunnen worden.  

7. Wordt ook rekening gehouden met tolbetalingen die ik op een vroeger tijdstip bij het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) geclaimd heb?

collapse_icon

Indien u in het verleden geen terugbetalingsvorderingen voor tolgeld bij het BAG geclaimd heeft, kunnen wij eventueel tijdens het verdere verloop van het proces hiermee rekening houden. Dit kunnen wij echter niet garanderen, omdat dit inhet kader van het aanbod van eClaim van de concrete formulering van uw schrijven voor vroegere terugbetalingsvorderingen en de vooruitgang van de zaak afhangt. Beëindig het registratieproces en upload de opgeroepen documenten om u te kunnen contacteren om oudere vorderingen eventueel te kunnen claimen.

OPGELET: Wanneer u in de laatste maand een afwijzend bericht van BAG (en niet alleen een ontvangstbevestiging van BAG) ontvangen heeft, kunt u zich niet registreren en kunt u evenmin contractuele partner van eClaim worden. Contacteer in dergelijk geval onmiddellijk een advocaat van uw vertrouwen omdat u dreigt vorderingen te verliezen.

8. Wie kan zich bij eClaim registreren?

collapse_icon

Registreren kan zich elke onderneming die een contractuele relatie met Toll Collect of met een EETS-provider heeft (zie in dit verband FAQ nr. 2). Elke tol betalende onderneming moet apart geregistreerd worden. Groepsregistraties zijn niet mogelijk.

Wanneer u reeds in het verleden vorderingen bij BAG geclaimd heeft en in de laatste maand een afwijzend schrijven van BAG ontvangen heeft, kunt u zich niet registreren en kunt u evenmin contractuele partner van eClaim worden. Contacteer in dergelijk geval onmiddellijk een advocaat van uw vertrouwen omdat u dreigt vorderingen te verliezen.

9. Welke van mijn ondernemingen moet ik registreren?

collapse_icon

Wanneer uw concern of ondernemingsgroep uit meerdere ondernemingen bestaat dan registreert u elke onderneming die een contractuele relatie met Toll Collect of met een EETS-provider heeft (zie in dit verband FAQ nr. 2), apart (wie betaald heeft is hiervoor niet belangrijk).

10. Welke kosten mag ik verwachten?

collapse_icon

Het realisatie van uw claims is gratis! Wij dragen de kosten.

Alleen wanneer wij succes hebben krijgen wij een bescheiden deelname aan het succes. De gedetailleerde informatie over de voorwaarden van de deelname aan het succes vindt u in de financiële overeenkomst.

11. Wat zijn de voorwaarden van de commissie bij succes van eClaim?

collapse_icon

15 %, wanneer een buitengerechtelijke oplossing bereikt kan worden;

23 %, wanneer een of meerdere modelprocedures noodzakelijk zijn, maar in elk geval apart een klacht niet nodig is en

33 %, wanneer tegen de verwachting in, in elk geval apart klacht ingediend moet worden.

Anders ALLEEN voor leden van bepaalde verbanden:

12,5 % in plaats van 15 %, wanneer een buitengerechtelijke oplossing bereikt kan worden;

20 % in plaats van 23 %, wanneer een buitengerechtelijke oplossing bereikt kan worden;

30 % in plaats van 33 %, wanneer in elk geval apart klacht ingediend moet worden.

12. Moet ik eventueel voor de rechtbank verschijnen?

collapse_icon

Nee. Op dit ogenblik gaan wij van een buitengerechtelijk akkoord uit. Ook wanneer uw claims voor de rechtbank behandeld moeten worden moet u normaliter niet voor derechtbank verschijnen.  

13. Wat dient in het kader van de registratie onder een EETS-provider verstaan te worden?

collapse_icon

De Europese Elektronische Tolheffingsdienst (EEMD) of in het Engels European Electronic Toll Service (EETS) geeft haar gebruikers toegang tot het tolplichtige Europese wegennetwerk met slechts een contract en een boordapparaat. Deze toldienst is een aanvulling op de nationale elektronische toldiensten van de lidstaten (in Duitsland: Toll Collect).

Niet elke onderneming heeft een contractuele relatie met een EETS-provider. Wanneer u niet gebruik maakt van een EETS-provider dan hoeft u hiervoor ook geen gegevens te vermelden.

14. Kunnen ondernemingen met statutaire zetel buiten Duitsland zich ook registreren?

collapse_icon

Ja. Voor de terugbetalingsclaims is het niet relevant in welk land de onderneming zijn statutaire zetel heeft.  Het is alleen belangrijk dat de onderneming op een tijdstip sinds 1 januari 018 tol in Duitsland betaald heeft.

15. Moet ik voor de registratie lid van een verband zijn?

collapse_icon

Nee, uw onderneming hoeft geen lid van een verband te zijn.

16. Wij zijn een enkele onderneming, maar we hebben meerdere gebruikersnummers van TollCollect / een EETS-provider. Welk gebruikersnummer gebruik ik voor de registratie?

collapse_icon

In dit uitzonderlijke geval registreert u zich met slechts een van deze gebruikersnummers. Gebruik daarvoor een van de gebruikersnummers die u actueel en hoofdzakelijk gebruikt. Tijdens het registratieproces wordt u dan verzocht de andere gebruikersnummers aan te geven.  

17. Ik heb mij geregistreerd, heb echter geen e-mails en geen link voor de invoerpagina ontvangen.

collapse_icon

Controleer eerst uw spam-map. Alleen wanneer u geen bericht naar het door u bij de registratie vermelde e-mailadres ontvangen heeft, neemt u contact op met de klantendienst  (service@eclaim.de).

18. Ik heb mij geregistreerd en ik met een e-mail met de link naar het registratieportaal ontvangen. Hoe gaat het verder?

collapse_icon

Klik op de link die u naar het registratieportaal van eClaim leidt. Indien de link niet werkt probeert dan eerst een andere internetbrowser. Bij technische problemen neemt u contact op met de support (service@eclaim.de).

Voordat u naar het portaal gaat voert u uw bij de aanmelding gebruikte e-mailadres in en kiest u een wachtwoord dat u kunt noteren. Bij voorkeur noteert u het wachtwoord in uw systeem.

19. Sluit ik met de registratie reeds een contract af?

collapse_icon

Nee, de registratie is vrijblijvend. Zodra u zich geregistreerd heeft krijgt u de contractuele documenten. Pas dan wordt u verzocht ons de ondertekende contracten te sturen.

20. Welke gegevens en documenten moet ik ter beschikking stellen?

collapse_icon

Wij hebben enerzijds de contractuele documenten nodig (vergoedingsovereenkomst, financieringsovereenkomst en volmacht).

Om uw claims te kunnen verwezenlijken hebben wij verder gegevens over de tolbetalingen nodig. Gelieve indien mogelijk het exacte bedrag van de betalingen te vermelden voor de tolplichtige ritten in Duitsland tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 (eveneens voor 2019, 2020 en in 2021 tot de actuele datum). Want de terugbetalingsclaims ontstaan met elk gereden traject waarvoor betaald moet worden.

Heeft u geen mogelijkheid de exacte bedragen aan te geven, kunt u de tolbetalingen vermelden die resulteren uit het optellen van uw twaalf maandelijkse toloverzichten/afrekeningen (voor 2021 van de relevante maandelijkse toloverzichten/afrekeningen tot de actuele datum) – respectievelijk uit uw jaarlijks toloverzicht voor de jaren 2018, 2019, 2020.

Als bewijs volstaan de maandelijkse of jaarlijkse toloverzichten van Toll Collect, van een EETS- provider of  – alleen wanneer deze niet beschikbaar zijn – een andere afrekeningsonderneming voor betalingen tussen 1 januari 2018 en de actuele datum.

Stuur ons de volledige (niet alleen dekbladen) toloverzichten uit de betreffende jaren voor de geregistreerde onderneming (belangrijk: elke onderneming die tol betaalt moet apart geregistreerd worden, groepsregistraties zijn niet mogelijk).

Rekeningposities die betrekking hebben op een periode voor 1 januari 2018 of die betrekking hebben op een servicevergoeding zijn, mogen niet worden ingediend. Deze exacte bedragen kunt u mogelijkerwijze in de door Toll Collect aangeboden (elektronische) bewijzen van individuele ritten vinden.

OPMERKING: Wij hebben als bewijs voor bolbetalingen geen bewijzen van individuele ritten nodig, de toloverzichten volstaan.

21. Hoe stuur ik de gegevens en documenten?

collapse_icon

1. Download de contractuele documenten (vergoedingsovereenkomst, financieringsovereenkomst en volmacht) in het registratievenster.

2. Print de vergoedingsovereenkomst en de financieringsovereenkomst een maal, de volmacht twee maal.

3. Alle documenten moeten door de vertegenwoordigingsgerechtigde persoon/personen met volledige handtekening (geen afkorting, geen naamparagraaf) worden ondertekend.

4. Upload de ingevulde en ondergetekende contractuele documenten (vergoedingsovereenkomst, financieringsovereenkomst en volmacht) via het registratievenster.

5. De twee ondergetekende volmachten stuurt u ondertekend en in het origineel ook per post naar Hausfeld Rechtsanwälte LLP, Walter-Benjamin-Platz 6, 10629 Berlijn.

BELANGRIJK: Stuur – afgezien van de volmachten – geen documenten of informatie per e-mail of per post naar eClaim of Hausfeld, omdat in dat geval een verwerking niet gegarandeerd kan worden.

22. Waarop moet ik bij de in te dienen bewijsstukken letten?

collapse_icon

Verzeker dat alle ingediende bewijsstukken op uw naam of op naam van uw firma werden opgesteld. Eventuele veranderingen van firmanaam en rechtsopvolgers moeten dus gestaafd worden met uittreksels uit het handelsregister. Op dit ogenblik moet u de uittreksels uit het handelsregister nog niet uploaden. Wanneer nodig, contacteren wij u opnieuw.

23. Wat doe ik wanneer ik geen bewijsstukken (toloverzichten/afrekeningsdocumenten) heb?

collapse_icon

Om uw rechten te claimen zijn deze bewijsstukken onmisbaar. U kunt toloverzichten bij Toll Collect /uw EETS-provider of uw afrekeningsonderneming opvragen. Zonder bewijsstukken kunnen wij uw rechten niet behartigen.

Alleen voor het geval dat u de bewijsstukken niet tijdig kunt ontvangen mag u het registratieproces zonder de noodzakelijke bewijsstukken voorlopig beëindigen en naar ons sturen. U moet de bewijsstukken dan zo snel mogelijk indienen. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de klantendienst zodra u de bewijsstukken ontvangen hebt.

24. Wat doe ik met afrekeningen die betrekking hebben op een periode die verschillende maanden beslaat?

collapse_icon

U kunt deze afrekeningen als bewijsstukken uploaden, ook wanneer de afrekening bijvoorbeeld van het jaar 2018 ook ritten van december 2017 bevat. De bewijstukken van januari en februari 2018 bevatten dan alle ritten van het jaar 2018 waarvoor tol betaald moest worden.

Zie verder FAQ nr. 20.

25. Hoe resp. waar kan ik mijn documenten indienen?

collapse_icon

Zodra u zich geregistreerd heeft krijgt u van ons een link naar ons oproepvenster om de rest van het registratieproces af te sluiten. Hier kunt u alle noodzakelijke gegevens online vermelde en uw bewijstukken uploaden.

26. Wanneer moet ik mijn documenten indienen en informatie doorsturen?

collapse_icon

Wanneer wij uw belangen moeten behartigen bij de recuperatie van voor 2018 gedane tolbetalingen dan moet omwille van verjaring de registratie uiterlijk op 8 december 2021 afgesloten zijn.

Tot deze datum heeft u tijd de noodzakelijke documenten, in elk geval minstens de vergoedingsovereenkomst, financieringsovereenkomst en volmacht te uploaden en de nodige informatie in het webformulier in te voeren. Na deze datum kunnen wij niet garanderen dat wij rekening kunnen houden met uw claims.

27. Hoe kan ik mijn ingevoerde gegevens na doorsturing van de vragenlijst aanvullen of bewerken?

collapse_icon

Na toesturing van de vragenlijst verschijnt een pop-up dat erop attent maakt dat deze concrete vragenlijst niet meer veranderd kan worden. Het op uw gegevens gebaseerde schrijven wordt in de daaropvolgende dagen opgesteld.

U ontvangt daarna een e-mail met het opgestelde schrijven. Via de link in de e-mail kunt u het gegevensvenster opnieuw openen en eventuele correcties in de vragenlijst uitvoeren. Na opslag en toesturing van de vragenlijst ontvangt u opnieuw een e-mail met het geactualiseerde schrijven, echter alleen wanneer u gegevens in de vragenlijst heeft aangebracht.

Bij de voor dit schrijven niet belangrijke veranderingen van gegevensvelden is het schrijven reeds definitief en ontvangt u geen geactualiseerde versie.

28. Wat doe ik wanneer ik mijn Toll Collect-klantennummer niet ken?

collapse_icon

In principe heeft bijna iedere onderneming die in Duitsland tol betaalt een TollCollect-klantennummer. Kent u uw nummer niet dan kunt u dit bij Toll Collect GmbH opvragen.

29. Toll Collect heeft nu de tolafrekening voor 2017 en 2018 verzonden? Hoe kan ik de documenten uploaden?

collapse_icon

Na verzending van de vragenlijst sluit het gegevensbeeldscherm zich en kunt u initieel geen documenten meer uploaden. In februari 2021 ontvangt u echter een nieuwe link van eClaim, waarmee u weer in het eClaim-portaal kunt inloggen en uw documenten kunt uploaden.

Gelieve tot dan geen documenten per e-mail of post naar Hausgeld te sturen, omdat wij geen toegang tot het eClaim-portaal hebben en deze niet voor u kunnen uploaden.

30. Ik heb mijn documenten verzonden, heb echter geen reactie gekregen. Is alles aangekomen?

collapse_icon

Uw post, die u naar ons adres: Hausfeld Rechtsanwälte LLP, Walter-Benjamin-Platz 6, 10629 Berlijn, stuurt bereikt ons per normale post. Door de grote interesse aan de recuperatie van de tol krijgen wij echter elke dag een groot aantal brieven zodat het even duurt om deze aan de klanten te koppelen. Wij verzoeken daarom om geduld en wij zullen ons dan met u in verbinding zetten mochten documenten ontbreken. Hoort u niets van ons dan kunt u ervan uitgaan dat alles in orde is.

Gelieve ons met de post te helpen door enkel de originele volmacht per post naar ons te sturen en uw post duidelijk met uw eClaim-nummer te kenmerken. Gelieve alle andere documenten, in het bijzonder de ontvangstbewijzen van de tol of de contracten uitsluitend via het eClaim-portaal te uploaden (zie ook vraag 29).

31. Onze klanten contacteren ons en willen hun rechten op terugbetaling van de tol tegen onze vervoersonderneming claimen. Hoe moeten wij te werk gaan?

collapse_icon

Helaas zijn wij niet in staat u uitvoerig advies te geven over de claims die klanten van u reeds tegen uw onderneming hebben ingediend. Of en in welke omvang deze klanten recht hebben op terugbetaling hangt op doorslaggevende wijze af van uw contractuele afspraken die wij niet gedetailleerd kunnen controleren. Wij raden u daarom aan zich tot een advocaat van uw vertrouwen te wenden om uit te zoeken hoe u tegen de betalingseisen van uw klanten te werk moet gaan en of het nuttig is een door u ingediende verjaringsovereenkomst te ondertekenen.

Back to top